Erfgoedforum Brugge
Erfgoedforum Brugge
ERFGOEDFORUM
BRUGGE VZW
Menu Start VZW Navigatie Contact Lidmaatschap Suggesties Links
U bevindt zich hier: Start / Erfgoedacties / Brug Waggelwater 8

Status van de Spoorwegbrug aan het Waggelwater

Spoorbrug Waggelwater 1

De oude spoorwegbrug aan het Waggelwater is op deze website reeds uitvoering besproken op volgende pagina's: "De Spoorwegbrug aan het Waggelwater is in gevaar"

Er zouden ondertussen plannen zijn om deze brug alsnog te slopen. Huidig eigenaar en beheerder Infrabel legde daartoe een begeleidende nota voor aan het Brugse stadsbestuur. Onze vzw heeft daarop een protestbrief gestuurd naar Infrabel. U vindt hier de integrale tekst van dit protest.

De nota aan het brugse stadsbestuur vindt u hier:

Nota in PDF betreffende de Waggelwaterbrug

Spoorwegbrug Waggelwater 2

Aan Infrabel,
Marcel Broodhaersplein 2
1060 Brussel
ter attentie van Frédéric Petit

Betreft: bemerkingen op Nota Waggelwater spoorweg brug zoals voorgelegd aan de Gemeenteraad van Brugge dd. 25 maart 2024

Spoorbrug Waggelwater 3

Geachte heer Frédéric Petit,

Wij zijn een vzw die zich als doel stelt te waken over, het vrijwaren en het opwaarderen van het erfgoed en het woonklimaat op het grondgebied van Brugge, in het bijzonder in de Brugse binnenstad, beschermd als UNESCO werelderfgoed. Onze vzw heeft een duurzame en effectieve werking wat o.a. blijkt uit onze website www.erfgoedforumbrugge.be

Spoorbrug Waggelwater 4
De oude Waggelwaterbrug is oranje omrand

Bemerkingen van de vzw Erfgoedforum Brugge op de nota Waggelwater spoorwegbrug

We refereren naar de nota over de afbraak van de historische Waggelwaterbrug en het draaipunt (de pijler in het midden), die op 25 maart 2024 werd voorgelegd aan de Gemeenteraad Brugge. Zoals hieronder zal blijken zijn wij ten zeerste gekant tegen de voornemens voor afbraak en/of ingrijpende verminking van de historische Waggelwater spoorwegbrug. Niet alleen omwille van zijn leeftijd, erfgoedwaarde, architectuur en belevingswaarde maar ook mede gezien zijn ligging en geschiedenis van invloed is op het globaal karakter van Brugge als werelderfgoed stad.

Daarbij valt ons op dat de visie op de landhoofden van de historische spoorwegbrug misleidend is, want de visie slaat blijkbaar op de herbestemming van het (zuidelijke) bruggenhoofd en op de visie op de Houtkaai en in het bijzonder het herstel van een historische passerelle. Het noordelijk bruggenhoofd valt blijkbaar niet onder de herbestemming en renovatie (het behoud van het noordelijk landhoofd herleidt het doorvaartvenster tot 38m 88). In de nota wordt niet expliciet aangeduid of het doorvaartvenster van 38m 88 en dus ook het behoud van het noordelijk doorvaartvenster aanvaard is. Nochtans werd in de gemeenteraad beslist dat de beide bruggenhoofden met de pittoreske torentjes niet afgebroken zouden worden, integendeel ze worden gerenoveerd. Dat werd ook bevestigd door de betrokken schepen Franky Demon en de burgemeester Dirk De Fauw.

Kunt u ons bevestigen dat het stellige standpunt van burgemeester en schepen over het behoud van beide landhoofden het correcte is? Het valt ook op dat volgens de nota de spoorwegbrug de laatste barrière is op het tracé van Gent naar Oostende, andere knelpunten werden reeds weggewerkt. Die uitspraak is niet correct. De ringvaart rond de Brugse binnenstad heeft verschillende knelpunten om een doorvaart voor klasse Va schepen toe te laten, niet alleen vanuit het erfgoed standpunt maar ook vanuit het standpunt van de bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de oostkant van de stad voor auto's, fietsers en voetgangers. Hoge bruggen zijn niet mogelijk omwille van de ontbrekende ruimte voor de nodige helling en draaibruggen zijn te mijden omwille van het verkeer door het frekwentere openstaan van de bruggen. Dat brengt ons ook tot de vaststelling dat er geen studie is toegevoegd in de nota omtrent het huidig gebruik per jaar en onderscheid naar klasse, tonnenmaat enz. van het tracé Gent – Oostende, noch het toekomstig geraamde gebruik door de beoogde schepen (om nog maar te zwijgen over het tracé Gent - Zeebrugge). Hoeveel schepen van welk klasse en type, totale tonnenmaat en laadhoogte en breedte zullen gebruik maken van dit tracé in beide richtingen en op welke uren?

Bij ons weten is er nog geen beslissing genomen omtrent de nodige aanpassingen van de ringvaart rond Brugge. Het heeft dus geen zin om een beslissing te nemen om het tracé Gent – Brugge in te richten voor klasse Va schepen als de studie voor de aanpassing van de ringvaart rond Brugge al heeft uitgewezen dat dit onmogelijk is en dat het stadsbestuur al stellig heeft beweerd dat ze een dergelijke aanpassing niet zullen toelaten. Of kan het zijn dat de Bruggelingen al die tijd niet goed voorgelicht zijn? Of zijn er al plannen beslist voor de doorvaart in het tracé Gent – Brugge - Oostende die geen gebruik maken van de ringvaart rond Brugge en die voor de Bruggelingen niet openbaar werden gemaakt?

Er is ook nog geen informatie over de definitieve beslissing en uitvoering van de Dampoortsluis. We vermelden ook de Boudewijnsluis alhoewel die niet ligt op het tracé Gent – Oostende maar toch ook noodzakelijk is voor schepen van klasse Va om Zeebrugge te bereiken vanuit Gent of Oostende via het tracé Gent - Oostende. Het argument dat de historische Waggelwater spoorwegbrug op het tracé Gent - Oostende de laatste barrière is en dat andere knelpunten al werden weggewerkt klopt niet.

We hebben het nog niet gehad over de waardevolle erfgoedwaarde van deze spoorwegbrug die de reden is om niet te licht naar de sloping te grijpen. De brug is uniek omwille van draaibaarheid, en de torentjes op de landhoofden zijn onder andere bedoeld voor de bediening en veiligheid van het treinverkeer. Velen benadrukken dat de brug ook de vermelding van oorlogsmonument verdient omdat door sabotage van de toegang uit Brugge de brug onbruikbaar gemaakt werd voor het opendraaien waardoor een locomotief in de vaart viel en de transport van materiaal naar de haven van Zeebrugge en de oostkust onmogelijk werd.

Om een totaalbeeld te krijgen van de erfgoedwaarde en geschiedenis van deze brug is het belangrijk onze website www. erfgoedforumbrugge.be te lezen. Samenvattend kan gesteld worden dat niet is aangetoond dat de spoorwegbrug in de huidige toestand van het tracé Gent - Oostende een knelpunt zou zijn voor de schepen met de vernoemde tonnenmaat. De Waggelwaterspoorwegbrug is in elk geval niet het enige en zeker niet het belangrijkste knelpunt. De brug maakt deel uit van een geheel van knelpunten in het tracé Gent – Oostende waarvoor nog geen oplossingen zijn voorgedragen, gepland, vergund of uitgevoerd. In feite is de brug in dit kader van de knelpunten slechts van onderschikt belang. Er is geen sloping vereist en nodig voor de historische spoorwegbrug op basis van de toegankelijkheid voor schepen van klasse Va tenzij nadat alle nog bestaande knelpunten op het tracé Gent - Oostende ten volle vergund zijn. Het ware spijtig dat de brug met hoge ergoedwaarde of delen van de brug gesloopt zouden worden als later mocht blijken dat de knelpunten niet opgelost kunnen worden. De historische spoorwegbrug heeft eerder wel nood aan een behoudende renovatie.

Hoogachtend,
de vzw Erfgoedforum Brugge

U bevindt zich hier: Start / Erfgoedacties / Brug Waggelwater 8

Klik hier voor de overige pagina's betreffende deze brug:

1 2 3 4 5 6 7